English | Nederlands

Als het over kwaliteit gaat


auteur: Piet van der Linden
datum: 22 september 2014

“Vakmanschap in een nieuw perspectief”

Het afbreukrisico van kwalitatief slecht werk in de technische en industriële dienstverlening gaat telkens zwaarder wegen. Bedrijven worden claim gevoeliger, miljardenclaims worden momenteel gepresenteerd in de olie en gaswereld. Vaker worden werkzaamheden uitgevoerd door internationaal opererende bedrijven of door een toenemend aantal buitenlandse werknemers. Invullen van vacatures met goede vaklieden is in de afgelopen jaren telkens groter probleem geworden. Ervaren babyboomers verdwijnen langzamerhand uit het arbeidsproces en instroom van technische vaklieden uit eigen land is beperkt.

Onze maatschappij kan geen dag zonder vakmensen. Ook bij de overheid zien we in toenemende mate de erkenning ontstaan dat het nodig is om de kwaliteit te bewaken van professionals. Voor een aantal beroepsgroepen stimuleert de overheid het opzetten van kwaliteitsregisters van professionals.

We lopen in Nederland in vergelijking tot andere landen in Europa zeker niet vooraan en dat is jammer. Het is zorgwekkend wat de omvang is van faalkosten op projecten, groot onderhoud, technische en industriële dienstverlening. Je zal maar HR manager zijn dit probleem op je bord krijgen. Dan heb je het niet gemakkelijk. Dit fenomeen doet zich voor in alle facetten van specialistische beroepen, of dit nu in de techniek is, in de zorg of elders. Wanneer we dichter bij huis kijken dan zien we bedrijven worstelen met het invullen van vakbekwame lassers, fitters, werkvoorbereiders, commissioning engineers, las inspecteurs, industrieel cleaners, en noem zo maar op. Wettelijk maakt het niet meer zo heel veel meer uit of we het hebben over medewerkers of ingeleenden. De bewaking van de kwaliteit van deze professionals wordt een steeds belangrijker thema. Hoe zorg je ervoor dat de professional uitstekend werk levert, hoe weet je of hij of zij up-to-date is met de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en hoe weet je nu of je voor de juiste job de juiste vent of vrouw hebt?

Volgens Piet van der Linden, bestuurslid bij het collectief voor technische- en industriële dienstverlening Pro Solvente, geeft dit citaat uit recente afspraken tussen het mbo en het ministerie van OCW aan hoe belangrijk de bijdrage van de vakgroepen van Pro Solvente aan de ontwikkeling van onze samenleving kan zijn. De stichting Pro Solvente is tot stand gekomen uit een initiatief van een aantal specialistische bedrijven in de wereld van stops en onderhoud samen met een aantal professionals. Deze vakspecialisten worden dagelijks zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de opdrachtnemerskant geconfronteerd met de problematiek van steeds meer toenemende kwaliteitseisen, vergunningen, maatschappelijke- en contractuele eisen en tegelijkertijd soms onvoldoende kwalitatief werk, onvoldoende ervaring met de eisen van vandaag en ook onvoldoende capaciteit aan ervaren mensen.

Uit interviews met vele partijen zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen:

  • vernieuwing van het aanbod van praktische opleidingstrajecten;
  • het méér en beter kwantificeren van de normen waaraan professioneel moeten voldoen;
  • het bewaken van de kwaliteit van de professionals, 
  • toenemende behoefte aan leer/werk situaties;
  • het continu bijscholen om aangesloten te blijven bij de zich snel ontwikkelende technische processen.

Erkenning van de kwaliteitseisen per beroep is het eerste speerpunt van de vakgroepen van Pro Solvente. Daarbij wordt het telkens meer van belang dat competentiegericht opleiden centraal staat en ook bewaakt wordt. Meer dan vroeger moeten vakkennis, vaardigheden en beroepshouding integraal aangeleerd worden.

Pro Solvente heeft zich een aantal meetbare doelstellingen tot doel gesteld:

  1. Bedrijven en individuele professionals kunnen zich aansluiten bij het (gratis) platform van de vakgroep die hun beroepsgroep ondersteunt. Zij krijgen daarmee toegang tot een deel van de kennis van de vakgroep;
  2. Bedrijven en individuele professionals kunnen zich aansluiten bij het register van de vakgroep. In dit register worden aan medewerkers, ingeleenden en individuele professionals mogelijkheden geboden om hun opleidingen, kennis en ervaring te registreren. Hiermee krijgen zij inzicht in de status en erkenning die de vakgroep geeft over hun combinatie van opleidingen en werkervaring;
  3. De vakgroep biedt een scala aan opleidingsmodules en opleidingen aan die de professional de mogelijkheid geeft om zich in zijn of haar vakgebied verder te bekwamen;
  4. De vakgroep biedt een competentie gerichte kwalificatiestructuur. Deze is opgezet in samenwerking met een aantal bedrijven en opleidingsinstellingen met duidelijke aantoonbare ervaring in de praktijk;
  5. De vakgroep biedt erkende competentieprofielen, coaching en begeleiding op de werkplek.

Deze doelstellingen zijn erop gericht om maximale benutting van talent en verdere ontplooiing te realiseren, transparantie te creëren over kwaliteitsniveaus voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en te komen tot een beroepspraktijkvorming.

Hoewel met de invoering van deze nieuwe kwalificatiestructuur een belangrijke stap is gezet, zijn we er hiermee nog niet. Er is nog een hoop werk te verzetten rond de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld het verbeteren van het rendement en maximale benutting van talent en beroepspraktijkvorming. Toch mogen we vaststellen dat Pro Solvente met deze vernieuwingen goed op koers ligt.

Kwalificatiestructuur

Omdat in de praktijk vakmensen steeds meer flexibel worden ingezet wordt het steeds belangrijker dat portfolio’s beter de lading dekken van de kennis en ervaring van de professional. Het is van wezenlijk belang dat in de markt functieniveaus en functieprofielen erkend worden. Je wilt nu eenmaal geen junior las inspecteurs hebben terwijl je een senior las inspecteurs met volledige kwalificaties nodig hebt.

Momenteel is dit veelal niet helder en leidt dat tot een substantieel hoger percentage aan werkenden die niet voldoen aan de behoeften van het bedrijf. Pro Solvente heeft ervoor gekozen om voor een aantal beroepen landelijk erkende kwalificatiestructuren het belangrijkste speerpunt te laten zijn. Het heeft niet alleen betrekking op ‘meer’ maar ook ‘beter’ kwalificeren.

Pro Solvente richt zich op alle competentie gerichte mbo functies die voor bedrijven en branches steeds belangrijker worden. Zoals werkvoorbereiders, NDO’ers, Commissioners, Steigerbouwers, etc. feitelijk vrije beroepen die niet door reguliere instellingen zijn opgepakt.

Het verbeteren van rendement

Een vakman moet niet alleen zijn talent maximaal kunnen ontplooien. De praktijk vraagt ook steeds meer om een hogere productiviteit en hogere mate van inzetbaarheid. Een speerpunt dat in de praktijk een steeds hogere prioriteit gaat krijgen. En waar ligt nu de optimale combinatie?

De vakgroepen van Pro Solvente willen in alle opzichten dé scholingspartner en het kenniscentrum zijn voor bedrijven in de technische en industriële sector. De maatschappelijke en economische ambities van deze sector kunnen alleen vervuld worden als werkgevers en werknemers samen méér investeren in kwaliteit en het blijven leren om hieraan te kunnen voldoen.

De komende jaren zal blijken dat partijen behoefte hebben om dit met elkaar te realiseren door vakgericht op te leiden, praktijkgericht te coachen, ervaring's gericht te kwalificeren en dit om te zetten in erkende kwaliteit vermeerdering. De overheid heeft het mogelijk gemaakt om door EVC trajecten (erkenning van verworven competenties) in ieder geval een deel van deze doelstellingen mogelijk te maken en duale trajecten te stimuleren is.

Het bereiken van beroepspraktijkvorming

Een belangrijke stap is gezet met het vormen van een breed samenwerkingsverband ‘leren & werken’ in deze branche. Hiermee moet deze ontwikkeling in een stroomversnelling komen.

Voor 2014 is de volgende visie het uitgangspunt;

‘Meester zijn in scholing’. Een flexibele, vraaggerichte organisatie voor alle (competentiegerichte) mbo- en hbo-opleidingen.

Deze visie is herkenbaar in elk van de speerpunten. Pro Solvente staat voor vakmanschap. Een tweede speerpunt – de verhoging van rendement – betekent dat Pro Solvente de professional in staat stelt zijn of haar talent maximaal te ontplooien. Met een ander speerpunt – een leven lang blijven leren – waarborgt Pro Solvente dat haar deelnemers zich blijven ontplooien en ontwikkelen met verdieping en verbreding in hun vakgebied.

In de toekomst zal het beroepsonderwijs zich namelijk niet beperken tot de instroom van alleen technisch personeel.

Vakmanschap in nieuw perspectief

Een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt zal ook de komende jaren de belangrijkste missie zijn. Vakmanschap staat daarbij centraal. Praktisch gerichte opleidingen leiden deelnemers op tot breed inzetbare vakmensen, die hun beroep bekwaam en met passie uitvoeren, die initiatief tonen, flexibel, collegiaal en integer zijn.

Om dit te bereiken investeren we fors in de invoering van competentiegericht leren, in al zijn facetten. We streven naar een in alle opzichten geslaagde deelnemer. Dat betekent dat de vakgroepen van Pro Solvente deelnemers niet alleen opleiden tot vakman of vakvrouw. Deelnemers worden opgeleid tot vakmensen die midden in de samenleving staan en worden gefaciliteerd om de competenties van 21ste eeuw te ontwikkelen. In dit kader besteden de vakgroepen van Pro Solvente bijvoorbeeld aandacht aan de ‘digitale wereld’, communicatie en informatiemanagement. Bij het vormgeven van onze opleidingen verbinden de opleiding providers deze aspecten met de beroepshouding van de toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt. 

Samenwerking op basis van continuïteit

Twee sleutelbegrippen in één zin: Zonder samenwerking komen speerpunten niet van de grond en zonder continuïteit blijven partijen steken in incidentiele situaties. Gelukkig ervaren wij dat bedrijven veelal actief willen meedenken over beroepsontwikkeling en graag een rol willen spelen bij het beoordelen en begeleiden van leerlingen. Soms gebeurt dat al. We willen echter deze inbreng een sterkere impuls geven.

Zo zullen we vanuit de vakgroepen bedrijven actief benaderen en uitdagen om projecten  te doen die door medewerkers met deze visie kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten zullen een innovatief karakter hebben.

Uiteindelijk zullen de speerpunten en de doelstellingen van bedrijven op elkaar ingrijpen. Dat is de ambitie van de vakgroepen van Pro Solvente als Meesters in Scholing en als kenniscentra op specifieke functies.


Profiel Piet van der Linden

Piet is sinds de oprichting bestuurslid van stichting Pro Solvente. Daarnaast is hij al enige jaren voorzitter van de Suto, een sectie van de NVDO, dat zich richt op het ontwikkelen van prestatie- en innovatievermogen van de Nederlandse Industrie.

Verder is Piet managing partner bij LT People, een bedrijf die zich richt op arbeidsmarktproblematiek en persoonsgebonden oplossingen. Voor de oprichting van dit bedrijf was hij in diverse functies werkzaam bij Brinkhof Sine Engineering, Stork Technical Services, Mourik Services en Croon Elektrotechniek. 

Piet heeft zich gespecialiseerd om vanuit een strategisch perspectief praktische vraagstukken rondom mensen, organiseren en techniek aan te pakken. Vanuit deze ervaringen begeleidt Piet professionals die bepalend zijn voor het succes van organisaties. 

Piet is ondernemer met 25 jaar ervaring als interim manager, commissaris, adviseur, sparringpartner en schaduwmanager.


Curriculum vitae

1960

Geboren te Slikkeveer1978 - 1983MTS Fijn Mechanische Technieken1983- 1989VWO / Hogeschool Rotterdam1990 - 2008Dienstverband TBI Croon, Mourik, Stork, Brinkhof Sine Engineering2001 - 2003MBA Advanced Business Management2000Petrovision Award Meest Innovatieve Contract Management2008 - hedenBestuursvoorzitter NVDO Sectie Uitbesteders Toeleveranciers Onderhoud2008Oprichter LT Partners, Business Relation intermediary2010Oprichter en managing partner LT People2014Bestuurder bij Stichting Pro Solvente

 

- Als het over kwaliteit gaat

Meer publicaties...

publicaties

- 42 miljoen naar innovatiever technisch beroepsonderwijs

Meer nieuws items...

nieuws items